Fundacja Nie Widzę Problemu działa wieloaspektowo na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zgodnie z ideą niesienia nadziei na godne życie, aby zmniejszyć margines ich życia na obrzeżach społeczności.

Niepełnosprawność? – co ona oznacza? Celem Fundacji Nie Widzę Problemu jest niesienie pomocy
i wsparcia dla ludzi niepełnosprawnych, w realnie potrzebujących sferach życia. Ludzie, których nazywa się „chorymi” często za jakimś murem, przez który jest ciężko przebić – budują swój świat, do którego ludzie zdrowi nie mają klucza. Chcemy przekazać ludziom zdrowym prawdziwą rzeczywistość ludzi niepełnosprawnych, którzy trochę inaczej niż człowiek zdrowy czuje i spostrzega ten świat. Chcemy budować tolerancję, integrować środowisko niepełnosprawnych ze społeczeństwem w ramach aktywności społecznej oraz zawodowej.

 

Rada Fundacji
Marta Kindrat – przewodnicząca rady
Romuald Sikora – członek rady

Zarząd
Anna Płuciennik – Prezez Zarządu
Edyta Nowicka – Wiceprezes Zarządu
Adam Włodarczyk – Członek Zarządu


anafotka

Anna Płuciennik

Prezes Fundacji

Posiada 9 – letnie doświadczenie zawodowe jako pracownik NGO, dysponuje praktyką na kilku poziomach profesji: od tworzenia, zarządzania, realizacji, monitoringu i ewaluacji działań związanych z funkcjonowaniem Organizacji Pozarządowej- jej pracowników, wolontariuszy, partnerów zewnętrznych. Posiada doświadczenie w koordynowaniu projektów współfinansowanych z różnych środków publicznych i niepublicznych i inne. Posiada 3- letnie doświadczenie jako Pełnomocnik Zarządu jak i  Konsultant dla kadry zarządzającej oraz merytorycznej w ramach realizacji projektów.  Znawca z zakresu HR. Uczy, jak dobrze współpracować z innymi w rozbudzaniu kreatywności, rozwijaniu umiejętności zarządzania emocjami i budowania relacji, trafnego podejmowania decyzji, siły perswazji, rozwiązywania konfliktów.

 


edytfotka

Edyta Nowicka

 Wiceprezes Zarządu

Z sektorem NGO związana zawodowo od kilku lat. Posiada doświadczenie w pracy bezpośredniej jako doradca zawodu/mentor w kontakcie z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, głównie z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku na poziomie wsparcia w aktywności społecznej i zawodowej. Bardzo lubi pracować z ludźmi szczególnie podczas rozmów indywidualnych ale także chętnie prowadzi zajęcia grupowe. Poprzez udział w realizacji projektów współfinansowanych z różnych środków tj. EFS, MSZ, PFRON w (tym dotyczące Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych) posiada duże doświadczenie w efektywnym zarządzaniu i koordynacji. Dodatkowo współtwórca, pomysłodawca i wolontariusz wielu inicjatyw realizowanych na rzecz społeczeństwa.

 


Adam Włodarczyk

Członek Zarządu

Psycholog Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Marketingu. Nieformalnie – specjalista od dialogu i znajdowania środków porozumienia. Logistyk, planista i badacz. Po raz pierwszy uczestniczył w działaniach nastawionych na poprawę warunków osób niedosłyszących i niedowidzących przy koordynacji cyklu kilkuset godzin szkoleń dla nauczycieli przygotowujących się do pracy z takimi osobami. Biorąc udział w projektach mających na celu przywrócenie osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu do społeczeństwa oraz aktywności zawodowej pozyskał wiedzę o wielkich potrzebach osób z takimi przypadłościami, ale też poznał zaplecze udogodnień stworzonych z myślą o nich. Współprowadził warsztaty świadomego przemieszczania się w terenie osób niedowidzących. Dodatkowo, zaangażowany jako trener we współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP.