Statut Fundacji NIE WIDZĘ PROBLEMU


Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą „NIE WIDZĘ PROBLEMU” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym spisanym w kancelarii notariusza Andrzeja Tkaczyńskiego we Wrocławiu dnia 31 października 2014r.,

§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§3
1. Siedzibą fundacji jest Wrocław.
2. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W razie potrzeby, Fundacja może:
a. tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą,
b. tworzyć i przystępować do spółek lub innych podmiotów dla potrzeb realizacji celów statutowych,
4. Fundacja w kontaktach zagranicznych w celach informacyjnych i promocyjnych może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§4
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub celów przez nią realizowanych.

II Cele i zasady działania Fundacji.

§6
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w ramach pomocy społecznej, dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy, zgodnie z ideą niesienia nadziei na godne życie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w następujących obszarach:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalności charytatywnej;
• ochrony i promocji zdrowia;
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• wypoczynku dzieci i młodzieży;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. ułatwienie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
2. ułatwienie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
3. organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań grupowych, indywidualnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób z ich środowiska społecznego lub zawodowego,
4. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
5. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
6. organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
7. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
8. organizowanie festiwali, festynów, konkursów, eventów, akcji społecznych dla społeczności lokalnej, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
9. organizowanie akcji wspierających wolontariat,
10. prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, reklamowej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej oraz działań związanych z aktywnością społeczną oraz zawodową związaną z celami statutowymi Fundacji, dla podopiecznych Fundacji i ich opiekunów,
11. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach Fundacji,
12. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieposiadania wystarczającej ilości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w § 7 pkt. 1- 12.
3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

§8

1. Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz skupia ludzi dobrej woli, życzliwych celom Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z jej celem.
3. Założone cele statutowe Fundacji może wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonanie również innym instytucjom lub podmiotom.

III Majątek Fundacji

§9
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, a także inne mienie uzyskane lub nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania fundacji.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
a. funduszu założycielskiego,
b. darowizn, funduszy oraz spadków krajowych i zagranicznych,
c. dotacji i subwencji osób fizycznych,
d. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
e. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
f. odsetek i depozytów bankowych,
g. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h. grantów, środków pieniężnych, środków materialnych i niematerialnych,
i. nawiązek zasądzonych przez sąd na cel społeczny.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
b. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
c. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

IV Władze fundacji

§ 10
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
§ 11
Fundator

1. W ramach działalności Fundacji, Fundator podejmuje następujące decyzje:
a. powołanie pierwszej Rady Fundacji i Pierwszego Zarządu Fundacji oraz powołanie i odwoływanie członków kolejnych przedmiotowych organów, w przypadkach określonych w niniejszym statucie,
b. udzielenie zgody na zmianę statutu Fundacji,
c. udzielenie zgody na likwidację Fundacji,
d. udzielenie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kompetencyjnych uznaje się, że dana kompetencja przynależy do Fundatora.

Rada Fundacji

§ 12
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Rada składa się z co najmniej dwóch osób.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą uchwałą Rada.
W przypadku niemożności powołania członków Rady w opisany sposób, powołania dokona Fundator.
4. Członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem odwołania z członkostwa przez Fundatora, śmierci członka Zarządu lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 13
8. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
9. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
10. O terminie posiedzenia Rady Fundacji powinni być powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Rady Fundacji oraz Prezesa Zarządu, za potwierdzeniem przyjęcia tej informacji. Powiadomienie o terminie posiedzenia powinno zostać dostarczone przynajmniej na siedem dni roboczych przed posiedzeniem. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
b) nadzór nad działalnością Fundacji,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator, następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą uchwałą Rada. W przypadku niemożności powołania członków Zarządu w opisany sposób, powołania dokona Fundator.
11. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania z członkostwa przez Fundatora lub Zarząd, z zastrzeżeniem, że Zarząd nie może odwołać Prezesa Zarządu, ponadto członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci członka Zarządu lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 16
1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu ma prawo jednoosobowo zdecydować, które sprawy wymagają jednomyślności.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, m.in. do kierowania odrębnymi projektami.
4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 17
1. Zarząd, pod kierownictwem Prezesa Zarządu kieruje całokształtem bieżącej działalności Fundacji, zarządza jej majątkiem oraz ją reprezentuje.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. opracowywanie krótko i długoterminowych planów działania Fundacji,
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celem,
d. pozyskiwanie środków na działalność statutową fundacji ze źródeł i na sposób oznaczony w Statucie Fundacji, uchwalanie regulaminów,
e. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, dofinansowań, środków pieniężnych, materialnych i niematerialnych
f. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu,
g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
j. wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji,

§ 18
Fundację reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu działając łącznie
z członkiem Zarządu, lub każdy z członków Zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

V Zmiany statutu Fundacji

§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy. Zarząd dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności najmniej połowy składu Zarządu uprawnionych do głosowania.

VI Likwidacja fundacji

§ 20
1. Zarząd może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.